प्राइभेट फर्म नबीकरण सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७६, आईतवार

प्रदेश सरकार(मन्त्रिपरिषद्)बाट मिति २०७६।०३।२६मा ” प्रचलित कानुन अनुसार नवीकरण गराउनुपर्ने समयावधि भित्र नवीकरण गराउन नसकेको प्राइभेट फर्मको धनीले समयमै नवीकरण गराउन नसकेको मनासिब कारण खुलाई नवीकरण गराउनको लागि २०७६ साल असोज मसान्तसम्ममा दरखास्त दिएमा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली,२०३४ को नियम १०(१) अनुसारको दस्तुर र जरिवाना लिई नबीकरण गर्न स्वीकृति दिने” भनि निर्णय भएको हुँदा सोही बमोजिम तोकिएको समय भित्र नबीकरण गराउन सम्वन्धित सबैमा अनुरोध छ ।

लाग्ने दस्तूर

तेब्बर दस्तुर र बीस लाखसम्म पूँजी भएका प्राइभेट फर्मको हकमा प्रत्येक वर्षका लागि रु.२,५००/-

तेब्बर दस्तुर र बीस लाख भन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट फर्मको हकमा प्रत्येक वर्षका लागि रु.५,०००/-